Produksjon av pukk, grus og sand er i teknisk målestokk en enkel og godt kjent prosess. Hva kan du så gjøre for å skille deg fra konkurrentene uten å få dårligere dekningsbidrag? Svaret kan oppsummeres i noen punkter:

 • Bedre massebalanse
 • God opplevelse
 • Bruk mindre diesel
 • Automatisk drift
 • Vedlikeholdsrutiner

Få bedre massebalanse

For å få god totaløkonomi må det være god balanse mellom produsert masse og solgt masse. Ubalanse gir økt utgift til lagerhold, og i verste fall masse som må kjøres til fylling.

Å lykkes med bedre massebalanse vil gi et løft i dekningsbidraget.

Transportør for pukk montert inne i en kulvert tunell
Se om det er mulig å redusere finstoff ved å sikte ut 4-16, 2-8, 5-8 og 2-5 mm.

Det er hovedsakelig to punkter som umiddelbart kan gi bedre massebalanse:

Punkt 1:

Noen ganger vil store prosjekter handle enkeltfraksjoner i større volum. Dette kan fort skape ubalanse. For deg som leverandør er det viktig å legge denne kostnaden inn i prisen, eller «påtvinge» noe støttekjøp for å ivareta balansen.

Lag en pakke der både du og kunden vinner.

Punkt 2:

Har du masse som det ikke er marked for lokalt, må du vurdere hvordan massen kan bearbeides for å øke salgbarheten. Dette gjelder ofte finere fraksjoner, som 0-16, 0-8 eller 0-4 mm.

Se om det er mulig å redusere mengden ved å sikte ut 4-16, 2-8, 5-8 og 2-5 mm. I så fall kan du ende opp med finstoff i fraksjonen 0-2 mm. Kan dette benyttes som maskinsand eller tilslag til asfalt? Eller er det mulig å få til prosjektleveranser, der det skal fylles opp områder hvor 0-2mm kan passe?

Gi kunden bedre opplevelse

Avstand til sluttkunde er viktig for kjøper. Det er i stor grad driveren for transportpris, men den betyr ikke alt. Mens noen kan vinne på kort avstand, kan andre skille seg ut ved å gi dem fordeler de ikke får hos andre.

God logistikk på anlegget vil redusere tiden kunden bruker på lasting, som kan kompensere for noe lengre avstand. Dokumenter tidsbesparelsen og legg det fram som et tydelig salgsargument.

Foruten tidsbesparelse på anlegget ditt kan du gi dem:

 • Presis lasting. Målet er å utnytte bilens kapasitet hundre prosent.
 • Renhold. Mulighet for spyling av bilen etter lasting.
 • Deponi og mottak av masser. Fulle lass i begge retninger gir bedre økonomi.
 • Tilby alle fraksjoner kunden trenger. Det hindrer støttekjøp hos andre.

Ved å møte kundene på disse punktene binder du kunden tettere til deg, og øker sjansen for at de kommer og henter lass også de gangene avstanden til ditt verk er litt større enn til konkurrentene.

Kosten av diesel

Produksjonspris handler om kost per tonn. Det er her den store differansen ligger mellom ulike produksjonsanlegg.

I et stasjonært anlegg er det også mye å hente ved å ha minst mulig omlastepunkt med hjullaster og andre dieseldrevne maskiner. Hver gang en maskin må brukes til å laste masse, vil det øke kostnaden med ca. 5 kr per tonn.

Gul hjullaster fra CAT kjører pukk i pukkverk
Produksjonskosten økes med omtrent 5 kroner per tonn, hver gang en dieseldreven maskin brukes til å laste masse.

Hvis du har et anlegg der massen flyter kontinuerlig gjennom verket, der lastepunkter er automatisert og bygget inn, kan du kutte store mengder diesel.

To eksempler:

Anlegg A:

I anlegget er det kun opplasting i bruddet. Resten av anlegget produserer med transportører, kulverter og siloer, og kundene tapper selv massen fra siloene og rett ned i bilen. Det vil si at anlegget har ett lastepunkt med dieseldrevne maskiner.

Anlegg B:

Anlegget har opplasting i bruddet, opplasting fra bufferlager etter grovknuser, opplasting til lager under småbånd og opplasting til kunde. Det vil si fire lastinger med dieseldreven maskin.

Eieren kan grovt sett regne med å tape 15 kr per tonn, i forhold til konkurrenten i anlegg A.

Man kan lett tenke at dieseldrevne, mobile maskiner er fleksible og enkle å skaffe, men raske beregninger gir tydelige svar på at produksjonskostnaden i anlegg som produserer med strøm er lavere enn de som drives med diesel.

Produksjonspris per tonn med anlegg som bruker diesel er langt høyere, enn hvis anlegget produserer på strøm. Selv om Nordic Bulk utelukkende leverer stasjonære anlegg, er dette en godt etablert faktapåstand.

Hvor lang tid det tar før du går i pluss avhenger alt etter produksjonsvolum og investeringskost.

Men alt i alt er denne prisdifferansen vesentlig.

Spar penger med automatisk drift

Her er det mye å spare. Enkle PLS-systemer tilkoblet nivåvakter, hastighetsvakter, rotasjonsvakter m.m., vil fjerne behovet for å ha så mange ansatte som kjører anlegget.

Denne typen styresystemer stanser deler av anlegget når det ikke er behov for at det sviver.

I et anlegg der lastepunkter er automatisert og bygget inn, kan du kutte store mengder diesel. Det utgjør omtrent 5 kr per tonn.

Peder Egeland, daglig leder i Nordic Bulk

Hvis det ikke kommer masse ut på en sikt eller i en knuser vil den stoppe automatisk. Det vil redusere tomkjøring, som reduserer strømforbruk og gir mindre vedlikehold.

I tillegg har du mulighet til å måle kapasiteten. Du kan se hvor bra utnyttelse anlegget gir og enkelt finne forbedringsområder som gir ytterligere besparelser.

Proaktivt vedlikehold

I denne sammenheng ligger besparelsene med vedlikehold først og fremst i å unngå driftsstans, ettersom det bryter flyten og gir nedetid. Også kalt tapte inntekter.

I ytterste konsekvens blir kundene dine rammet. Da er det fare for at de oppsøker andre leverandører for å få tak i massene.

Les også:
Bedre økonomi med digitale systemer: 5 gode grunner til å komme i gang

Gode rutiner for kontinuerlig vedlikehold bør redusere driftsstans til et minimum, og samtidig øke levetiden til hver enkelt komponent opp mot det maksimale.

Det gjelder å ha:

 • klare ansvarsroller
 • jevnlig vedlikeholdsstopp
 • dokumentere at vedlikehold blir utført

Ved å bli god på disse 3 punktene vil du ha høy oppetid på verket.

Ellers er en hyggelig handel med et godt produkt undervurdert. Med genuin interesse for faget og kundens beste i fokus kan prisen du tilbyr oppleves riktig, selv når det finnes «spotpriser».

Lykke til med salget, håper du knuser konkurrentene.

Link for å melde seg på nordic bulk sitt nyhetsbrev